مراحل دریافت انشعاب | های ملک

مراحل دریافت انشعاب | های ملک

سلام به ” های ملک ” خوش آمدید

مراحل واگذاری انشعاب برق:

۱-مراجعه به خدمات مشترکین قسمت مربوطه واحد پذیرش متقاضی

۲-تکمیل فرم تقاضای برق در واحد پذیرش

۳-اعلام زمان بازدید وتهیه کروکی یا طرح از سوی مسئول پذیرش

۴-دریافت فیش های مربوطه از واحد خدمات مشترکین

۵-ارائه فیشهای پرداخت شده به واحد خدمات مشترکین جهت کنترل نهائی

۶-مراجعه به واحد نصب انشعاب جهت نصب کنتور

۱٫ مدارک لازم جهت درخواست انشعاب:

۱-متقاضیان برق خانگی ارائه درخواست متقاضی

۲-متقا ضیان کشاورزی ارائه پروانه بهره برداری معتبر از سازمان آب منطقه ای یا جهاد کشاورزی با قید قدرت و زمان اعتبار

۳-متقاضیان صنعتی ارائه پروانه کسب معتبر یا گواهی فعالیت صنعتی از اتحادیه صنوف مربوطه یا اتحادیه شرکتهای تعاونی صنعتی و همچنین ارائه یکی از مدارک زیر برای مشترکین صنعتی دیماندی

جواز تاسیس -موافقت اصولی -کارت شناسائی- گواهی فعالیت صنعتی و پروانه بهره برداری معتبر

۴-متقاضیان عمومی ارائه نامه از ارگان مربوطه

۵-متقاضیان سایر مصارف ارائه درخواست متقاضی

۶-قبض همسایه

۷-اصل سند ملک یا پروانه ساختمانی معتبر

۲٫هزینه انشعابات غیردیماندی:

۱- هرمتقاضی و یا مشترک می تواند برای هر واحد مسکونی ؛ تجاری ؛عمومی صنعتی ؛ کشاورزی و غیره درخواست برقراری یا هر گونه تغییر در مشخصات انشعاب برق را بنماید . قبول درخواست برقراری (یا تغییر درمشخصات) انشعاب برق منوط به حصول شرایط زیر است:

شرکت امکانات لازم جهت برقراری و یا تغییر انشعاب برق مورد نیاز متقاضی را داشته باشد.

متقاضی هیچگونه بدهی بابت بهای برق و یا هزینه های تامین برق در محل مورد نظر یا هر محل دیگری به شرکت یا سایر شرکتهای تابعه وزارت نیرو نداشته باشد.

موانعی که رفع آن عملی نباشد؛ برای انجام کار شرکت در محل مورد نظر وجود نداشته باشد.

در محل انشعاب دیگری با همان کاربری وجود نداشته باشد.

۲- تعیین میزان جریان برق مورد نیاز متقاضی برای انشعابات کمتر از ۳۰ کیلووات از اختیارات شرکت است ؛ به استثنای انشعاب برق تولید کشاورزی که در هر حال قدرت آن بر اساس پروانه معتبر بهره برداری صادره توسط سازمانهای آب منطقه ای ( منطبق با آمپراژهای استاندارد مندرج دربند۶۴-۴) تعیین خواهد شد .

۳- هزینه های عمومی برقراری انشعاب از مالک و یا متقاضی دریافت می شود؛ ولی انشعاب منحصراً مربوط به ملک مورد تقاضا خواهد بود و در هر حال دریافت هزینه های عمومی برقراری انشعاب از متقاضی وصدور قبض دریافت وجه بنام پرداخت کننده یا متقاضی وهمچنین برقراری انشعاب متقاضی دلیل برمالکیت یا شناسایی حقی برای افراد مذکور نسبت به ملک نخواهد بود.

 

انشعاب گاز :

مشترک:

عبارت است از شخص حقیقی یا حقوقی که نسبت به پرداخت هزینه های مربوطه طبق ضوابط اقدام و شماره اشتراک به وی  تخصیص یافته باشد .

مشترک جزء:

به مشترکی اطلاق می گردد که از گاز طبیعی با فشار یک چهارم  پوند بر اینچ مربع استفاده و یا حداکثر مصرف ساعتی مورد تقاضای وی کمتر یا برابر ۱۶۰ متر مکعب در ساعت باشد .

مشترک عمده:

به مشترکی اطلاق می شود که از گاز طبیعی با فشار بیش از یک چهارم  پوند بر اینچ مربع استفاده و یا حداقل مصرف ساعتی مورد تقاضای وی بیشتر از ۱۶۰ متر مکعب در ساعت باشد.

هزینه برقراری انشعاب:

مبلغی است که به تناسب ظرفیت کنتورو یا ایستگاه اندازه گیری از مشترک اخذ میگردد و معادل مجموع مبالغ حق اشتراک و هزینه انشعاب می باشد .

حق اشتراک:

بخشی از هزینه برقراری انشعاب است که بابت واگذاری اشتراک و اعطاء امتیاز استفاده از گاز طبیعی از مشترکین اخذ می گردد.

هزینه انشعاب:

بخشی از هزینه برقراری انشعاب است که بابت تامین قسمتی از هزینه های تمام شده تاسیسات  ( تاسیساتی که از خطوط انتقال و خطوط تغذیه و شبکه توزیع را به تاسیسات مشترک متصل می نماید )از متقاضی دریافت می گردد.

آبونمان آزاد:

عبارت است از مبلغی ثابت که ماهیانه به تناسب ظرفیت کنتور / ایستگاه از مشترکین جزء/ دارای انشعاب آزاد  اخذ می گردد .

 

متقاضی:

عبارت است از شخص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط که تقاضای استفاده از گاز طبیعی را از شرکت بنماید .

گاز بها:

عبارت است از بهای یک متر مکعب گاز طبیعی ( مبنای محاسبه برای مشترکین جزء رقم شمارشگر کنتورو برای مشترکین عمده متر مکعب استاندارد ) می باشد .

آبونمان ثابت:

عبارت است از مبلغی که از مشترکین جزء به تناسب حداکثر ظرفیت کنتور و از مشترکین عمده به تناسب حداکثر مصرف ساعتی اخذ می گردد .

 

 

 

 ۳٫شرایط واگذاری انشعاب و نصب علمک مشترکین خانگی و تجاری

 

آن عده از اهالی محترم استان که در محل زندگی آنها شبکه های گاز وجود دارد ولی تاکنون محل مسکونی یا تجاری آنها فاقد انشعاب ( علمک ) بوده جهت انجام مراحل اشتراک پذیری ابتدا میبایست تقاضای نصب انشعاب را به روش اشاره شده در قسمت ۱-۳ ارائه و پس ار تکمیل مراحل مذکور و انجام بازرسی سیستم لوله کشی طبق بند ۲-۳ ذیل تقاضای اشتراک پذیری و نصب کنتور و رگلاتور را بر اساس مراحل اعلام شده در بند ۳-۳ به ادارات گازرسانی محل سکونت اعلام فرمایند .

 

۱-۳-  مراحل اجرایی نصب انشعاب و علمک

 

الف – مراجعه به اداره گاز محل سکونت وارائه تقاضای نصب علمک به همراه کروکی و آدرس محل مورد تقاضا و ارائه پروانه پایان کار توسط متقاضی، ارائه جواز ساخت بهمراه سند مالکیت

ب- بازدید از محل مورد تقاضا و ارائه پاسخ به متقاضی ، تهیه گزارش و مشخص نمودن محل علمک.

ج – معرفی متقاضی به شهر داری محل برای اخذ مجوز حفاری و استعلام از سازمانهای ( آب و فاضلاب – مخابرات و برق )

د-   ارائه مجوز  اخذ شده برای حفاری از شهرداری و سایر سازمانهای ذینفع ( آب و فاضلاب – مخابرات   برق )   توسط متقاضی

ه –  انجام  حفاری واجرای نصب / انشعابات توسط  ( واحد نصب و انشعابات منطقه/ ناحیه )

 

  ۲-۳- مراحل اجرای بازرسی سیستم لوله کشی داخلی املاک تجاری و مسکونی

 

پس از نصب علمک می بایستی مالک جهت لوله کشی ملک خود ( تجاری یا مسکونی ) مراحل زیر را طی  نماید

الف-    انتخاب پیمانکار ( مجری ) جهت اجرای سیستم لوله کشی ملک مورد نظر در هنگام تشکیل پرونده نصب علمک یا پس از نصب علمک انجام گردد.

ب –   تهیه و ارائه نقشه برآوردی  یا پیش نقشه به سازمان  نظام مهندسی محل سکونت و تنظیم فرم قرارداد و  ارائه به متقاضی توسط پیمانکار ( مجری )

ج – نقشه خوانی و در صورت لزوم راهنمایی و بازدید از محل و  ثبت نقشه در دفتر بازرسی و صدور مجوز کار و تحویل نقشه به پیمانکارمجری  ( توسط سازمان نظام مهندسی )

د – اجرای لوله کشی و آماده سازی سیستم و  تهیه و ارائه نقشه پایان کار با فیش هزینه بازرسی به سازمان نظام مهندسی توسط مالک یا پیمانکار ( مجری)

ه –  در صورتیکه لوله کشی گاز ساختمان مورد تایید مهندس ناظر سازمان نظام مهندسی قرار گرفت و تائید گردید بهمراه مهر نمودن کلیه نقشه ها توسط مجری جهت تائید نهایی تحویل سازمان نظام مهندسی منطقه قرار می گیرد و توسط رابطین مدارک ها در بسته های پلمپ شده یا از طریق سیستم مکانیزه تحویل اداره گاز منطقه مورد نظر می گردد.

و –  ضمناً مراحل  ارسال  فرم های شماره یک وپنج سازمان نظام مهندسی از طریق لینک مشترک بین دو سازمان گاز و نظام مهندسی با تخصیص کد رهگیری ارسال ودریافت می گردد.

 

۳-۳-  مراحل اجرای اشتراک پذیری و نصب کنتور و رگلاتور

 

الف –  مراجعه مالک یا نماینده قانونی ایشان به اداره گاز محل سکونت و ارائه مدارک لازم به شرح ذیل :

ب – مدارک لازم شامل :

–  نقشه تایید شده توسط نظام مهندسی

–  ارائه فتوکپی شناسنامه

–  ارائه سند مالکیت (اگر چنانچه مالک بیش از دو نفر باشد ارائه وکالت نامه الزامی است )  ودر صورت فوت مالک  گواهی حصر وراثت .

– ارائه جواز ساخت یا پایان کار

– ارائه جواز کسب در خصوص واحدهای تجاری

– کپی کارت ملی

ج –  بررسی مدارک توسط واحد متقاضیان در اداره گاز محل سکونت و تعیین هزینه اشتراک

د-  واریز هزینه اشتراک به حساب بانکی شرکت و تکمیل مدارک مورد نیاز توسط متقاضی

ه-  تشکیل پرونده و تعیین کد آدرس و ثبت مشخصات در دفتر مشترکین و ارائه فرم پیمان به متقاضی   ( خدمات متقاضیان  )

و-  معرفی مشترک به واحد نصب و تجهیزات جهت نصب کنتور و رگلاتور ( خدمات متقاضیان )

ز- نصب کنتور و رگلاتور و تکمیل فرم توسط مشترک و وصل جریان گاز توسط واحد نصب و تجهیزات شرکت گاز

ح –  تکمیل و ارسال کارت گردان به واحد خدمات مشترکین  ( واحد نصب و تجهیزات )

ط-  معرفی مشترک به سیستم مکانیزه جهت صدور قبض ( خدمات مشترکین )

ی- انجام دوره ای قرائت کنتور و صدور قبض بصورت دوره ای ( خدمات مشترکین )

 

۴-۳-  در خواست نصب شبکه پراکنده در سطح شهر

الف- اخذ تقاضا از متقاضی.

ب –  بررسی توسط کارشناسان شرکت .

د- ارائه نقشه ای ۲۰۰۰/۱ طرح هادی یا تفضیلی ممهور به مهر شهرداری بهمراه نامه بلامانع بودن گازرسانی از شهرداری جهت منطقه مورد نظر.

ح –  طراحی شبکه مورد نیاز.

ط-  اخذ مجوز های لازم در اجرای شبکه.

 

مراجعه به واحد انشعابات:

مدارک مورد نیاز جهت نصب / جابجائی / جمع آوری انشعابات

۱-     حضور مالک یا نماینده قانونی به همراه کارت شناسائی.

۲-     معرفی نامه از واحد متقاضیان جهت بررسی انشعاب.

۳-     ارائه آخرین صورتحساب پرداخت شده گاز .

۴-     تکمیل فرم تقاضای انشعاب گاز .

۵-     اخذ مجوز حفاری از شهرداری و ارائه به واحد انشعابات.

۶-     اخذ تأئیدیه علمک از واحد انشعابات پس از انجام کار .

* توضیح : کلیه هزینه های مربوطه از طریق صورتحساب و یا فیش نقدی دریافت خواهد شد .

۷-     حضور مالک یا نماینده قانونی به همراه کارت شناسائی.

۸-     معرفی نامه از واحد متقاضیان جهت بررسی انشعاب.

۹-     ارائه آخرین صورتحساب پرداخت شده گاز .

۱۰- تکمیل فرم تقاضای انشعاب گاز .

۱۱- اخذ مجوز حفاری از شهرداری و ارائه به واحد انشعابات.

۱۲- اخذ تأئیدیه علمک از واحد انشعابات پس از انجام کار .

 • توضیح : کلیه هزینه های مربوطه می بایستی از طریق واریز به حساب شرکت گاز استان تهران انجام شده و از پرداخت هرگونه وجهی بصورت نقدی خودداری شود

 

۴ – سایر خدمات قابل ارائه به مشترکین

 

۱-۴ –  صدور قبض المثنی بنا به درخواست مشترک

 

قبض المثنی گاز با درخواست مشترک و به یکی از دلائل ذیل و با ارائه آخرین قبض گاز پرداخت شده صادر می گردد .

۱-      به علت نرسیدن قبض گاز درب منزل مشترک توسط مامور توزیع قبض .

۲-      به علت مفقود شدن قبض گاز توسط مشترک .

۳-      صدور قبض المثنی منوط به ارائه آخرین قبض پرداخت شده است که در صورت پرداخت آخرین قبض نیازی به قبض المثنی وجود ندارد .

 

۲-۴- درخواست اعلام میزان بدهی و مفاصا حساب بنا به درخواست مشترک

 

اعلام  میزان بدهی و یا صدور مفاصا حساب با درخواست مشترک و به یکی از دلائل زیر و با ارائه آخرین قبض گاز پرداخت شده و رقم کنتور ( رقم های مشکی  شماره انداز ) صادر می گردد .

 

۱-  هنکام فروش ملک با ارائه گواهی از سوی دفتر خانه اسناد رسمی .

۲-  هنگام تخلیه ملک از سوی مستاجر.

 

۳-۴ – تغییر نام مالک بنا به درخواست مشترک

 

تغییر نام مشترک  بدون دریافت وجه و با ارائه مدارک ذیل انجام  می گردد

 

۱-   تکمیل فرم مربوطه .

۲-   ارائه آخرین قبض گاز پرداخت شده توسط مشترک .

۳-  ارائه اصل سند مالکیت یا بنچاق ‍، جهت املاک عادی کپی قولنامه .

۴-   ارائه کپی شناسنامه مالک جدید (یا کارت ملی ) .

 

 

   ۴-۴ – مراحل اجرایی جابجایی علمک گاز بر اساس درخواست مشترک

 

الف-   مراجعه حضوری مشترک

ب –   ارائه معرفی نامه از گازرسانی منطقه به انضمام قبض گاز به واحد نصب و انشعابات

ج-   بررسی درخواست متقاضی و تشکیل پرونده

د-   هماهنگی جهت بازدید از محل و ارائه توضیحات در خصوص حفاری محل شیر انشعاب و پای علمک

ه-  درخواست مجوز حفاری از شهر داری منطقه و تعیین هزینه جابجایی علمک ( علی الحساب )

و-   اخذ مجوز جهت حفاری محل و ارائه فیش بانکی توسط متقاضی

ز –  گزارش مشترک یا پیمانکار مبنی بر آماده بودن محل حفاری

ح – اعزام گروه عملیاتی جهت انجام کار و راهنمایی مشترک جهت انجام مراحل اداری ( تسویه حساب )

ت – معرفی مشترک به امور مشترکین منطقه جهت برقراری مجدد جریان گاز

ی -راهنمایی مشترک در خصوص مراجعه به اداره بعد از اتمام کار نوسازی ساختمان و تقاضا جهت نصب مجدد   علمک

ن-چنانچه مشترک بدون سیر مراحل فوق رأساً یا توسط غیر مبادرت به جابجایی علمک نماید مسئولیت حقوقی و کیفری آن بر عهده مالک / مشترک می باشد و متخلف برابر مقررات به محاکم قضایی معرفی خواهد شد.

 

  ۵-۴ – مراحل اجرایی جمع آوری و نصب مجدد علمک گاز بر اساس در خواست مشترک

 

الف – درخواست مشترک جهت نصب مجدد علمک جمع آوری شده

ب – ارائه قبض گاز جهت پیگیری پرونده از بایگانی

ج – هماهنگی جهت بازدید از محل و ارائه توضیحات در خصوص حفاری شیر انشعاب و پای علمک

د- درخواست مجوز حفاری از شهرداری منطقه

ه – اخذ مجوز حفاری از شهرداری منطقه توسط متقاضی

و- گزارش مشترک یا پیمانکار مبنی بر آماده بودن محل حفاری

ز- اعزام گروه عملیاتی جهت انجام کار و راهنمایی مشترک جهت انجام مراحل اداری ( تسویه حساب     و …)

ح – معرفی مشترک به امور مشترکین ناحیه جهت برقراری مجدد جریان گاز

 

۶-۴- بررسی و تست کنتور های معیوب / به درخواست مشترک / توسط مامورین شرکت

 

بررسی کنتورهای معیوب با توجه به درخواست مشترک یا اعلام مامور قرائت کنتور انجام میگردد

 

الف –   چنانچه مشترک درخواست بررسی و آزمایش کنتور گاز خود را داشته باشد ابتدا باید هزینه بررسی بازدید را به حساب شرکت نزد بانک تجارت واریز و فیش آنرا به مسئول خدمات مشترکین ناحیه مربوطه ارائه نماید و چنانچه مشخص گردد که کنتور معیوب است ضمن استرداد هزینه بازدید و اصلاح قبض گاز ، کنتور تعویض می گردد.

ب- توسط مامورین شرکت : چنانچه هنگام قرائت کنتور توسط مامور قرائت ، کنتور مصرف غیر استاندارد تشخیص داده شود کنتور بررسی و آزمایش  میگردد و چنانچه معیوب باشد تعویض می گردد اما چنانچه تشخیص داده شود کنتور دستکاری گردیده است مشترک / مصرف کننده  متخلف به محاکم قضایی معرفی می گردد.

۷-۴- مراحل اجرایی پاسخ به استعلامهای حفاری متقاضیان

 

الف – ارائه برگ استعلام بهمراه یک برگ نقشه هوایی از شهر داری منطقه یا سازمانهای مربوطه

ب – اخذ شماره تلفن متقاضی و ثبت و ارسال استعلام جهت بررسی کارشناسی

ج – تهیه کروکی و بازدید از محل توسط کارشناس مربوطه

د – تهیه پاسخ و ارائه آن به سازمان درخواست کننده

 

۸-۴- مشترکین دارای بدهی معوقه

 

الف : مشترکینی که بیش از دو دوره قبض گاز مصرفی را پرداخت ننمایند ابتدا اخطار بروی قبض گاز چاپ می گردد تا مشترک نسبت به بدهی خود اقدام نماید و نتیجه را به خدمات مشترکین ناحیه مربوطه اطلاع دهند .

ب : چنانچه مشترکی دارای بدهی معوقه بیش از دو دوره قبض به اخطار کتبی ارسال شد توجهی ننماید طی لیستی اسامی و آدرس آنها جهت قطع جریان گاز به واحد امداد ارسال می گردد و وصل گاز منوط به پرداخت بدهی و هزینه قطع و وصل گاز توسط مشترک و ارائه فیش مربوطه به مسئول خدمات مشترکین ناحیه میباشد . (هزینه قطع و وصل گاز مشترک از طریق قبض گاز مصرفی اخذ می شود.)

ج- چنانچه پس از قطع گاز بعلت بدهی، مشترک رأساً یا توسط غیر مبادرت به وصل مجدد گاز نماید، ضمن قطع مجدد گاز، مشترک/مصرف کننده متخلف به محاکم قضایی معرفی می گردد.

 

۹-۴-  در خواست اصلاح صورتحساب / به درخواست مشترک / مسئول خدمات مشترکین

 

اصلاح صورت حساب مشترکین با توجه به درخواست مشترک یا مسئول خدمات مشترکین بنا به یکی از دلائل ذیل انجام می گردد.

الف : اشتباه در هنگام قرائت توسط مامورین قرائت کنتور

ب:  مشترکینی که جهت قرائت توسط مامورین قرائت کنتور در منزل نبودند

 

 

۱۰ -۴-  استفاده غیر مجاز از گاز طبیعی / طبق گزارش مامورین شرکت

الف : در صورتیکه مشترکی از گاز استفاده غیر مجاز نماید ابتدا با ارسال اخطار کتبی بمدت ۴۸ ساعت به مشترک مهلت داده می شود ضمن جمع آوری انشعاب غیر مجاز مراتب را به خدمات مشترکین اطلاع دهد در غیر اینصورت جریان گاز مشترک قطع می گردد و وصل جریان گاز منوط به جمع آوری انشعاب غیر مجاز و پرداخت هزینه قطع و وصل می باشد .

ب : در صورتیکه مشترکی از گاز استفاده غیر مجاز نماید و مسئول خدمات مشترکین ناحیه مربوطه این نوع استفاده را خطر ناک تشخیص دهد بدون اخطار قبلی جریان گاز مشترک قطع می گردد و وصل جریان گاز منوط به جمع آوری انشعاب غیر مجاز و پرداخت هزینه قطع و وصل می باشد .

ج : چنانچه شخصی بدون پرداخت هزینه اشتراک پذیری مبادرت به اخذ انشعاب غیرمجاز گاز نماید ضمن جمع آوری منصوبات غیرمجاز ، متخلف جهت اعمال قانون به محاکم قضایی معرفی می گردد.

د: چنانچه موضوع گزارش استفاده غیر مجاز از گاز طبیعی توسط منطقه دریافت الزاماً پس از بررسی کنتور مطابق دستور العمل تدوین شده تشکیل و به محل مراجعه می نمایند و پس از بررسی جامع اقدامات لازم مطابق روش و مقررات جاری معمول می گردد.

 

 ۵- مراحل اشتراک پذیری متقاضیان مصارف صنعتی و مجتمع مسکونی

 • مراحل طی شده تا عقد قرارداد توسط امور خدمات فنی و فروش عمده و واحد خدمات فنی و مهندسی صورت می پذیرد.
 • مراحل و اقدامات لازم جهت گازرسانی به مشترکین عمده پس از انعقاد قرارداد فی مابین مشترکین و شرکت گاز شامل دو بخش بشرح ذیل می باشد :

الف ) فرآیندها و اقدامات لازم جهت اجرا، تائید و راه اندازی سیستم لوله کشی داخلی ( فشار ضعیف / قوی )

 • · الف – ۱ )  تهیه نقشه طراحی اولیه و برنامه زمان بندی بر اساس ریزنقاط مصرف اعلام شده از واحد فروش عمده توسط مشترک و ارائه آن به همراه معرفی نماینده و پیمانکار ذی صلاح داخلی به واحد صنایع
 • · الف – ۲ ) اخذ تائیدیه نقشه اولیه ارائه شده و متعاقباً معرفی نفرات و لیست اجناس معرفی پروژه با هماهنگی مهندس ناظر معرفی شده از واحد صنایع توسط مشترک
 • · الف – ۳ )دریافت معرفی نامه از واحد گازرسانی به صنایع ، مراجعه به سازمان نظام مهندسی جهت اخذ تائیدیه خطوط ۴/۱ پوندی فشار ضعیف برابر نقاط مصرف مندرج در قرارداد
 • · الف – ۴ ) تهیه اجناس و مصالح استاندارد ( از سازندگان مجاز) توسط مشترک برابر لیست تائیدیه شده اعلامی و بازدید و ارائه تائیدیه صادره ناظر داخلی از اقلام تهیه شده از سوی مشترک
 • · الف – ۵ ) انجام عملیات اجرائی توسط مشترک برابر استاندارد های شرکت ملی گاز و مبحث ۱۷ مقررات ملی ساختمان ( اعم از لوله گذاری ، جوشکاری، رادیوگرافی، انجام تست لهیدگی ، تست نشتی و…) با هماهنگی ناظر داخلی
 • · الف – ۶ ) تهیه مدارک نهایی پرو‍ژه توسط مشترک شامل ،نقشه های ازبیلت (ایزومتریک و پلان ) مدارک تستی -تعهدنامه های محضری مجری و مالک- تاییدیه های خطوط ۴/۱ پوندی از سازمان نظام مهندسی و ارائه آن به ناظر داخلی
 • · الف – ۷ )  اخذ مفاصا حساب مالی مربوط به بخش سیستم داخلی از واحد گازرسانی به صنایع توسط مشترک
 • الف – ۸ ) بازدید نهایی توسط ناظر داخلی و صدور فرم پایان کار نهایی لوله کشی داخلی و نهایتا انجام هماهنگی های لازم به منظور راه اندازی و تزریق گاز .

ب ) فرآیندها و اقدامات لازم جهت ساخت ابنیه و محوطه ایستگاه

 • · ب – ۱ )  اخذ نقشه بر و کف از شهرداری ( توسط مشترک )
 • · ب – ۲ ) آماده سازی و چهار میخ نمودن محوطه ایستگاه ( توسط مشترک )
 • ·      ب – ۳ ) احداث ساختمان ایستگاه و آماده سازی مطابق نقشه های تائید شده ( اجرای فنداسیون ، فنس ، تابلو خطر ، کپسول آتش نشانی ،  تعبیه روشنایی و …. ) ( توسط مشترک )
 • تذکر : فاصله ایستگاه تا پست برق حداقل باید ۷ متر باشد .

ج ) فرآیندها و اقدامات لازم جهت اجرای خط / انشعاب و نصب و راه اندازی کنتور / ایستگاه

ج – ۱ )  مراجعه مشترک به دفتر گازرسانی به صنایع و تکمیل فرم درخواست صدور مجوز حفاری

ج – ۲ ) بازدید اولیه توسط دستگاه نظارت گازرسانی

ج – ۳ ) صدور درخواست مجوزهای حفاری مورد نیاز ( متناسب با حجم عملیات اجرایی ) و تحویل به مشترک  ( از قبیل شهرداری ، راه و ترابری ، راهنمایی و رانندگی و … )

ج – ۴ ) صدور درخواست استعلام های مورد نیاز ( از قبیل اداره آب و فاضلاب ، برق  و مخابرات … )

ج – ۵ ) اخذ و ارائه  مجوزهای حفاری مورد نیاز و پاسخ استعلام های صادره توسط مشترک .

ج – ۶ ) ابلاغ پروژه به پیمانکار از سوی گازرسانی به صنایع جهت اجرا (حفاری ، لوله گذاری ،  … )

ج – ۷ ) تحویل نقشه محل فنداسیون و محوطه کنتور / ایستگاه از سوی دستگاه نظارت به مشترک

ج – ۸ ) مونتاژ و نصب کنتور / ایستگاه توسط پیمانکار گازرسانی پس از تکمیل خط ، تائید تست های لازم ، اتصال به شبکه گاز موجود مطابق استانداردها و دستورالعمل های شرکت ملی گاز ایران

ج – ۹ ) اخذ تسویه حساب مالی بابت عملیات اجرایی انجام شده مطابق قرارداد توسط مشترک.

ج – ۱۰ ) تزریق گاز و راه اندازی کنتور / ایستگاه و تحویل گاز تا اتصال به شبکه لوله کشی داخلی

 • تذکر : اجرای انشعاب و نصب ایستگاه منوط به شروع و اجرای سیستم داخلی و اخذ تائیدیه های لازم می باشد.

 

۶ – مراحل اشتراک پذیری  گاز روستاها

کلیه درخواستهای گازرسانی به روستاها و امکان گازرسانی به آنها در چارچوب طرح جامع تدوین شده توسط شرکت گاز  و حریم مجاز خطوط انتفال و تغذیه مورد بررسی قرار می گیرد چنانچه تقاضای گازرسانی به روستایی در  طرح جامع ( فاز اول ) پیش بینی نشده باشد پاسخ لازم به متقاضی ارائه خواهد شد ( فاز دوم طرح جامع گازرسانی به روستا در حال مطالعه می باشد )

 

۱-۶- درخواست گازرسانی به روستا:

درخواست گازرسانی به روستاها می بایست از طرف شورای اسلامی روستا و از مبادی قانونی مربوطه

( بخشداری یا فرمانداری ) جهت بررسی به شرکت گاز استان ارسال گردد .

۲-۶-  طرح جامع گازرسانی به روستاها توسط شرکت گاز استان تهران به تفکیک هر شهرستان  تصویب گردیده است بطوریکه حجم گاز هزینه گازرسانی هر روستا در آن برآورد و مشخص شده است .

۳-۶-  کلیه درخواستهای گازرسانی به روستاها و امکان گازرسانی به آنها در چارچوب طرح جامع و حریم مجاز خطوط انتقال و تغذیه مورد بررسی قرار می گیرد چنانچه در طرح جامع ( فاز اول ) پیش بینی  نشده باشد پاسخ لازم به متقاضی ارائه خواهد شد ( فاز دوم طرح جامع گازرسانی در حال مطالعه می باشد )

۴-۶-  در صورت اولویت برابر قانون بودجه همان سال و نیز ارائه نقشه طرح هادی عقد قرارداد با اعضاء شورای اسلامی روستا انجام می گردد.

۵-۶-  یک برگ قرارداد به واحد مهندسی ارسال تا طراحی روستا در برنامه آن واحد  و بر اساس نوبت انجام پذیرد و یک برگ نیز از طریق گازرسانی ناحیه مربوطه به شورای اسلامی ارسال می گردد .

۶-۶-  انتخاب پیمانکار :

پس از طراحی واحد خدمات مهندسی مدارک پیمان را به واحد امور قراردادها ارسال تا نسبت به انتخاب پیمانکار اقدام شود .

۷-۶-  اجرای پروژه :

پس از انتخاب پیمانکار و معرفی به واحد مجری ( اجرای طرحها …) نسبت به عملیات اجرای شبکه و نصب ایستگاه اقدام میگردد .

۸-۶-  بعد از گاز دار نمودن شبکه و نصب انشعابات پروژه جهت اشتراک پذیری به واحد بهره برداری تحویل میگردد.

به درخواستهای جدید که جهت بررسی و جمع بندی در تهیه فاز دوم طرح جامع گازرسانی  (برابر مقررات و دستورالعملها ) نگهداری میشوند پاسخ ارائه می گردد.

انشعاب اب

شرایط درخواست انشعاب آب وفاضلاب

هدف: برقراری انشعاب آب وفاضلاب جدید وآب ساخت وساز

دامنه عملکرد : اداره آب و فاضلاب ودفاترپیشخوان دولت و متقاضی انشعاب آب

تعریف : هر شخصی حقیقی یا حقوقی می تواند برای هر واحد مسکونی ، تجاری ، عمومی و تولیدی و غیره در محدوده خدماتی شرکت درخواست برقراری انشعاب آب و فاضلاب را بنماید. قبول درخواست برقراری انشعاب منوط به حصول شرایط زیر است:

 • شرکت ظرفیت و امکانات لازم جهت برقراری و یا تغییر انشعاب مورد نیاز متقاضی را در محل مورد تقاضا داشته باشد
 • ملک مورد نظر متقاضی کاملاً محصور و عملاً منفک از املاک مجاور بوده و بر و کف معبر در محل ملک توسط شهرداری مشخص شده باشد.
 • موانعی برای انجام کار شرکت از جمله حفاری محل مورد نظر وجود نداشته باشد.
 • متقاضی هیچگونه بدهی بابت بهای آب و فاضلاب در محل مورد نظر و یا هر محل دیگری به شرکت یا سایر شرکتهای آب و فاضلاب وابسته به وزارت نیرو نداشته باشد.
 • ارزیابی ملک شامل تعیین نوع کاربری ، تعداد واحد و تعیین حوزه ارزش معاملاتی ملک می باشد
 • در صورت وجود امکانات فنی مراحل تقاضای انشعاب آب وفاضلاب همزمان انجام می گیرد

خدمات فاضلاب عبارتند از :

فراهم نمودن امکان دفع فاضلاب به شبکه فاضلاب شهری به تناسب مصرف آب و ظرفیت مقرر و مشخصات توافق شده درقرارداد برقراری انشعاب فاضلاب ، اعم از اینکه مشترک از این ظرفیت استفاده نماید یا ننماید.

شرایط :

 • وجود لوله اصلی فاضلاب تحویل شده با ظرفیت لازم و عمق مناسب جهت برقراری انشعاب فاضلاب
 • جدا بودن شبکه جمع آوری آب باران ملک از لوله کشی داخلی ملک
 • در صورتی که کاربری محل صنعتی است شرایط پیش تصفیه و نصب توسط رئیس فنی بهره برداری تعیین وپس از بررسی و با نظر کمیته فاضلاب صنعتی مراحل تقاضای انشعاب انجام خواهد شد. مدت زمان انجام کار : به طور متوسط یک هفته

مراحل و شرح اقدامات :

 • تکمیل فرم مخصوص درخواست وارسال الکترونیکی آن واخذ شماره پیگیری(متقاضی)
 • اخذ درخواست الکترونیکی وارسال به منطقه مربوطه(مشترکین)
 • سند مالکیت یا اسناد مثبته دیگر ( قولنامه با برگ واگذاری ) با فتوکپی
 • پروانه ساختمان یا مجوز شهرداری با فتوکپی
 • شماره ردیف نزدیکترین انشعاب به ملک یا قبض آن یا کدپستی – شماره تلفن تماس با مشترک
 • فتوکپی شناسنامه و کارت ملی مالک
 • بازدید از محل و ارزیابی ملک (توسط ارزیاب)
 • تماس تلفنی بامتقاضی ودعوت برای حضور درقسمت قبول درخواست منطقه (قسمت قبول درخواست منطقه)
 • معرفی متقاضی جهت اخذ مجوز حفاری از ارگانهای ذیربط( پذیرش منطقه)
 • ارائه مجوز حفاری به قسمت کارگاه نصب (متقاضی)
 • محاسبه و تعیین حق و هزینه های برقراری انشعاب آب ( پذیرش منطقه)
 • پرداخت مبلغ توسط مشترک و ثبت در پرونده ( پذیرش منطقه)
 • حفاری و نصب انشعاب و تحویل انشعاب به مشترک و سپس پرسازی و روسازی محل حفاری توسط )واحد نصب انشعابات) مدارک لازم

توضیح: روند درخواست آب ساخت و ساز مشابه تقاضای جدید است بادرنظرگرفتن موارد زیر :

شرکت مسئولیتی در قبال تامین آب برای ساخت و ساز بنا نداشته و در صورت وجود امکانات فنی شرکت می تواند برای ساخت و سازهای کلیه کاربریها با عقد قرارداد نسبت به برقراری انشعاب با رعایت این نکات اقدام نماید:

 • بر اساس اطلاعات مندرج در پروانه ساختمانی مبلغ حق انشعاب محاسبه و دریافت می گردد
 • پس از اتمام عملیات ساختمانی با مراجعه و اطلاع مشترک ، ساختمان توسط ارزیاب شرکت ارزیابی می گردد و مشترک مکلف به پرداخت ما به التفاوت اضافی احتمالی نسبت به مبلغ اولیه خواهد بود.
 • تا قبل از اتمام ساختمان قبوض آب بها و بر اساس تعرفه آب آزاد محاسبه و ارسال می گردد. پس از تکمیل ساختمان ( تا مرحله نصب دربهای ساختمان و قابل تشخیص بودن واحدها و کاربری ) با مراجعه و اطلاع مشترک ارزیابی و تسویه پرونده انجام و آب ساخت و ساز تبدیل به آب دائم خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

امیدوارم که این محتوا برای شما مفید واقع بشه . دوستانی که مایلند فایل پی دی اف مقاله بالا را داشته باشند می توانند از    اینجا   دانلودکنند.

منتظر سوالات شما هستم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دوره سرمایه‌گذاری سودآور در املاک

دوره جامع، تخصصی و کاربردی

های ملک با ۲۰ سال سابقه در حوزه سرمایه‌گذاری املاک

– شامل آموزش تخصصی سرمایه‌گذاری، ساخت و ساز و خرید و فروش
– برگزار کننده اینوست‌ کمپ؛ قوی‌ترین کمپ سرمایه‌گذاری املاک در ایران

به شما کمک میکنه:
۱- دانش و مهارت سرمایه گذاری را کسب کنید و به یک سرمایه‌گذار خبره در املاک تبدیل شوید.
۲- شغل پر درآمدی ایجاد کنید.
۳- فایل و املاک پرسود رو برای‌تان‌ معرفی می‌کند.
۴- کمک میکنه‌ با هر میزان سرمایه در مسکن سرمایه‌گذاری کنید.