های ملک

ترتیب بر اساس:

پروژه آزادی ۲

مشهد, بخش مرکزی شهرستان مشهد, شهرستان مشهد, استان خراسان رضوی, ایران

بهترین فرصت های سرمایه گذاری, پروژه های در حال انجام

15تومان

بهترین فرصت های سرمایه گذاری, پروژه های در حال انجام

پروژه آزادی ۱

مشهد, بخش مرکزی شهرستان مشهد, شهرستان مشهد, استان خراسان رضوی, ایران

بهترین فرصت های سرمایه گذاری, پروژه های در حال انجام

15تومان

بهترین فرصت های سرمایه گذاری, پروژه های در حال انجام

2,000,000,000تومان
پروژه خاقانی

پروژه خاقانی

مشهد, بخش مرکزی شهرستان مشهد, شهرستان مشهد, استان خراسان رضوی, ایران

پروژه های در حال انجام

2,000,000,000تومان

پروژه های در حال انجام

2,000,000,000تومان
پروژه خیام 10

پروژه خیام ۱۰

مشهد, بخش مرکزی شهرستان مشهد, شهرستان مشهد, استان خراسان رضوی, ایران

پروژه های در حال انجام

2,000,000,000تومان

پروژه های در حال انجام

1,000,000,000تومان
پروژه رضوی

پروژه خیابان رضوی

مشهد, بخش مرکزی شهرستان مشهد, شهرستان مشهد, استان خراسان رضوی, ایران

پروژه های در حال انجام

1,000,000,000تومان

پروژه های در حال انجام

17,000,000,000تومان
پروژه رحمانیه

پروژه رحمانیه

مشهد, بخش مرکزی شهرستان مشهد, شهرستان مشهد, استان خراسان رضوی, ایران

پروژه های انجام شده

17,000,000,000تومان

پروژه های انجام شده

30,000,000,000تومان
پروزه بیستون

پروژه بیستون

مشهد, بخش مرکزی شهرستان مشهد, شهرستان مشهد, استان خراسان رضوی, ایران

پروژه های انجام شده

30,000,000,000تومان

پروژه های انجام شده

32,000,000,000تومان
پروژه محمدیه-۲

پروژه مجیدیه-۲

مشهد, بخش مرکزی شهرستان مشهد, شهرستان مشهد, استان خراسان رضوی, ایران

پروژه های انجام شده

32,000,000,000تومان

پروژه های انجام شده

20,000,000,000تومان
پروژه یاس

پروژه یاس

مشهد, بخش مرکزی شهرستان مشهد, شهرستان مشهد, استان خراسان رضوی, ایران

پروژه های انجام شده

20,000,000,000تومان

پروژه های انجام شده