پروژه بازسازی واقع در خیابان رضوی

بازسازی و دکوراسیون

مدت پروژه : ۳ ماه

برآورد هزینه : یک میلیارد

تخمین سود : حدود ۱۵ درصد