پروژه بازسازی واقع در خیابان خیام ۱۰

بازسازی و دکوراسیون

مدت پروژه : ۳ ماه

برآورد هزینه : ۱/۵میلیارد

تخمین سود : حدود ۱۵ درصد