بلوار جانباز، یاس ۱۲

پروژه ۱۰ واحدی اسکلت بتن

■ ارزش ریالی پروژه، هم‌اکنون:
۲۰ میلیارد  تومان

 

پروژه یاس