پروژه بازسازی واقع در خیابان خاقانی

بازسازی و دکوراسیون

مدت پروژه : ۳ ماه

برآورد هزینه : ۲ میلیارد

تخمین سود : حدود ۱۵ درصد