پروژه بازسازی واقع در میرزا کوچک خان

۱۸ واحدی

اسکلت فولادی

مدت پروژه : ۱۴ماه

برآورد هزینه : ۱۵میلیارد

تخمین سود : حدود ۳۰ درصد