های ملک

تحلیل و کارشناسی ساخت و ساز

  • ۰
تحلیل و کارشناسی ساخت و ساز

به طور کلی صنعت ساخت و ساز در چند دهه اخیر با چالش های فراوانی روبروست .

نرخ بازگشت سرمایه ، افزایش هزینه های مدیریتی و اجرایی، تحمیل هزینه های پیش بینش نشده و هزینه های ناشی از تغییرات.

برای همین ساخت و ساز یک ملک یا زمین نیاز به بررسی دقیق و مطئن دارد.

باید تمام عوامل و چالشهای این صنعت به دقت بررسی شده و سپس اقدام ساخت و ساز نمود.

‫۰/۵ (بررسی ۰)
img

yahya937

    پیوستن به گفتگو