های ملک

بازاریابی فروش

بازاریابی فروش

موضوع مشاوره : بازاریابی؛فروش

اگردرشغلتان درآمداتان کم وفروشتان اندک است این شاوره بهترین انتخاب برای شماست

مبلغ : ۱۵۰هزارتومان

مدت مشاوره: ۴۵دقیقه

مشاوره ساخت کسب و کار مسکن

مشاوره ساخت کسب و کار مسکن

موضوع مشاوره : ساخت کسب وکارمسکن

مخاطب: کسانی که از شغلشان رضایت ندارندو یا کارمند هستند و دوست دارند برای خودشان کسب و کار مستقل راه بیاندازند
مشاوره : سید بهرام علیزاده
چنانچه می خواهیدتازه درزمینه (مهندسی فروش املاک؛ساخت وساز؛آموزش وتولیدمحتوا) واردشویدویادراین زمینه ها شغلی داریدومی خواهیدتوسعه دهیداین مشاوره برایتان بسیارکاربردی است

مبلغ :۲۵۰هزارتومان

مدت مشاوره: ۷۰دقیقه