های ملک

املاک کلان

مترمربع: ۸۵۰۰

املاک کلان, بهترین فرصت های سرمایه گذاری

آقای رضایی

۵ ماه پیش

۱تومان

مترمربع: ۸۵۰۰

املاک کلان, بهترین فرصت های سرمایه گذاری

۵ ماه پیش

۳۰۰,۰۰۰تومان

ملک کلان ۱۸ هکتاری

جاده گلمکان.بعدازحدود۲کیلومتر وارد جاده گلمکان سمت راست

مترمربع: ۲۲

املاک کلان

آقای رضایی

۵ ماه پیش

۳۰۰,۰۰۰تومان

مترمربع: ۲۲

املاک کلان

۵ ماه پیش

مترمربع: ۱۸۲۰۰

املاک کلان

آقای رضایی

۵ ماه پیش

۱تومان

مترمربع: ۱۸۲۰۰

املاک کلان

۵ ماه پیش