های ملک

زمین ۲۰۰ متری

مشهد بلوار میرزا کوچک خان

مترمربع: ۲۰۰

زمین

مترمربع: ۲۰۰

زمین

زمین ۳۶۰ متری واقع در اسماعیل پور

مشهد, بخش مرکزی شهرستان مشهد, شهرستان مشهد, استان خراسان رضوی, ایران

مترمربع: ۳۸۰

زمین

مترمربع: ۳۸۰

زمین

۶,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
زمین 710 متری دو نبش در H2 محدوده میرزا کوچک خان

زمین ۷۱۰ متری

مشهد, بخش مرکزی شهرستان مشهد, شهرستان مشهد, استان خراسان رضوی, ایران

مترمربع: ۷۱۰

زمین

۶,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

مترمربع: ۷۱۰

زمین

۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
زمین

مترمربع: ۲۰۰

بهترین فرصت های سرمایه گذاری, زمین

۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

مترمربع: ۲۰۰

بهترین فرصت های سرمایه گذاری, زمین

۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

زمین ۴۴۰ متری نواب صفوی

خیابان نواب صفوی, علافخانه, کرمانشاه, بخش مرکزی, شهرستان کرمانشاه, استان کرمانشاه, ۶۷۱۳۷۴۴۹۱۸, ایران

مترمربع: ۴۴۰

زمین

۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

مترمربع: ۴۴۰

زمین

۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

زمین ۱۲۶ متری

طلاب حاشیه خیابان ۲۰ متری علیمردانی

مترمربع: ۱۲۶

زمین

۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

مترمربع: ۱۲۶

زمین

۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

زمین ۱۶۶ متری

میدان میرزاکوچک خان, منطقه ۵, مشهد, بخش مرکزی شهرستان مشهد, شهرستان مشهد, استان خراسان رضوی, ۹۱۵۳۸, ایران

مترمربع: ۱۶۶

زمین

۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

مترمربع: ۱۶۶

زمین

۲,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰تومان

زمین ۵۶۰ متری

میدان میرزاکوچک خان, منطقه ۵, مشهد, بخش مرکزی شهرستان مشهد, شهرستان مشهد, استان خراسان رضوی, ۹۱۵۳۸, ایران

مترمربع: ۵۶۰

زمین

۲,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰تومان

مترمربع: ۵۶۰

زمین