ملکی که دنبالشی، اینجاست!

مرکز سرمایه‌گذاری و معاملات املاک

جدیدترین فایل‌ها

آپارتمان ۲۰۰ متری ۳ خواب طبقه ۷ (۸)
آپارتمان ۲۰۰ متری ۳ خواب طبقه ۷
آدرس : طلاب اسماعیل پور
پیاده روی :
قیمت کل : 6 میلیارد تومان
آپارتمان ۲۰۰ متری ۳ خواب طبقه ۷ (۸)
آپارتمان ۲۰۰ متری ۳ خواب طبقه ۷
آدرس : طلاب اسماعیل پور
پیاده روی :
قیمت کل : 6 میلیارد تومان
آپارتمان ۲۰۰ متری ۳ خواب طبقه ۷ (۸)
آپارتمان ۲۰۰ متری ۳ خواب طبقه ۷
آدرس : طلاب اسماعیل پور
پیاده روی :
قیمت کل : 6 میلیارد تومان
آپارتمان ۱۶۰ متری ۳ خواب طبقه ۳ (۹)
آپارتمان ۱۶۰ متری ۳ خواب طبقه ۳
آدرس : میرزا کوچک خان
پیاده روی :
قیمت کل : 4.800 میلیارد تومان
آپارتمان ۱۶۰ متری ۳ خواب طبقه ۳ (۹)
آپارتمان ۱۶۰ متری ۳ خواب طبقه ۳
آدرس : میرزا کوچک خان
پیاده روی :
قیمت کل : 4.800 میلیارد تومان
آپارتمان ۱۶۰ متری ۳ خواب طبقه ۳ (۹)
آپارتمان ۱۶۰ متری ۳ خواب طبقه ۳
آدرس : میرزا کوچک خان
پیاده روی :
قیمت کل : 4.800 میلیارد تومان
آپارتمان ۱۲۰ متری ۲ خواب طبقه ۲ (۱)
آپارتمان ۱۲۰ متری ۲ خواب طبقه ۲
آدرس : میرزا کوچک خان
پیاده روی :
قیمت کل : 3.840 میلیارد تومان
آپارتمان ۱۲۰ متری ۲ خواب طبقه ۲ (۱)
آپارتمان ۱۲۰ متری ۲ خواب طبقه ۲
آدرس : میرزا کوچک خان
پیاده روی :
قیمت کل : 3.840 میلیارد تومان
آپارتمان ۱۲۰ متری ۲ خواب طبقه ۲ (۱)
آپارتمان ۱۲۰ متری ۲ خواب طبقه ۲
آدرس : میرزا کوچک خان
پیاده روی :
قیمت کل : 3.840 میلیارد تومان
آپارتمان ۱۱۰ متری ۲ خواب طبقه ۳ (۱)
آپارتمان ۱۱۰ متری ۲ خواب طبقه ۳
آدرس : میرزا کوچک خان
پیاده روی :
قیمت کل : 3.520 میلیارد تومان
آپارتمان ۱۱۰ متری ۲ خواب طبقه ۳ (۱)
آپارتمان ۱۱۰ متری ۲ خواب طبقه ۳
آدرس : میرزا کوچک خان
پیاده روی :
قیمت کل : 3.520 میلیارد تومان
آپارتمان ۱۱۰ متری ۲ خواب طبقه ۳ (۱)
آپارتمان ۱۱۰ متری ۲ خواب طبقه ۳
آدرس : میرزا کوچک خان
پیاده روی :
قیمت کل : 3.520 میلیارد تومان
آپارتمان مسکونی ۱۱۵ متری ۲ خواب طبقه ۴ (۱)
آپارتمان مسکونی ۱۱۵ متری ۲ خواب طبقه ۴
آدرس : طلاب میرزاکوچک خان
پیاده روی :
قیمت کل : 3.400 میلیازد تومان
آپارتمان مسکونی ۱۱۵ متری ۲ خواب طبقه ۴ (۱)
آپارتمان مسکونی ۱۱۵ متری ۲ خواب طبقه ۴
آدرس : طلاب میرزاکوچک خان
پیاده روی :
قیمت کل : 3.400 میلیازد تومان
آپارتمان مسکونی ۱۱۵ متری ۲ خواب طبقه ۴ (۱)
آپارتمان مسکونی ۱۱۵ متری ۲ خواب طبقه ۴
آدرس : طلاب میرزاکوچک خان
پیاده روی :
قیمت کل : 3.400 میلیازد تومان
آپارتمان مسکونی ۱۴۵ متری ۳ خواب طبقه ۲ (۱)
آپارتمان مسکونی ۱۴۵ متری ۲ خواب طبقه ۴
آدرس : طلاب میرزاکوچک خان
پیاده روی :
قیمت کل : 4.350 میلیارد تومان
آپارتمان مسکونی ۱۴۵ متری ۳ خواب طبقه ۲ (۱)
آپارتمان مسکونی ۱۴۵ متری ۲ خواب طبقه ۴
آدرس : طلاب میرزاکوچک خان
پیاده روی :
قیمت کل : 4.350 میلیارد تومان
آپارتمان مسکونی ۱۴۵ متری ۳ خواب طبقه ۲ (۱)
آپارتمان مسکونی ۱۴۵ متری ۲ خواب طبقه ۴
آدرس : طلاب میرزاکوچک خان
پیاده روی :
قیمت کل : 4.350 میلیارد تومان
آپارتمان مسکونی ۱۵۰ متری ۳ خواب (۱)
آپارتمان مسکونی ۱۵۰ متری ۳ خواب
آدرس : طلاب میرزاکوچک خان
پیاده روی :
قیمت کل : 4.500 میلیازد تومان
آپارتمان مسکونی ۱۵۰ متری ۳ خواب (۱)
آپارتمان مسکونی ۱۵۰ متری ۳ خواب
آدرس : طلاب میرزاکوچک خان
پیاده روی :
قیمت کل : 4.500 میلیازد تومان
آپارتمان مسکونی ۱۵۰ متری ۳ خواب (۱)
آپارتمان مسکونی ۱۵۰ متری ۳ خواب
آدرس : طلاب میرزاکوچک خان
پیاده روی :
قیمت کل : 4.500 میلیازد تومان
آپارتمان مسکونی ۱۸۵ متری ۳ خواب (۱)
آپارتمان مسکونی ۱۸۵ متری ۳ خواب
آدرس : طلاب میرزاکوچک خان
پیاده روی :
قیمت کل : 5.550 میلیارد تومان
آپارتمان مسکونی ۱۸۵ متری ۳ خواب (۱)
آپارتمان مسکونی ۱۸۵ متری ۳ خواب
آدرس : طلاب میرزاکوچک خان
پیاده روی :
قیمت کل : 5.550 میلیارد تومان
آپارتمان مسکونی ۱۸۵ متری ۳ خواب (۱)
آپارتمان مسکونی ۱۸۵ متری ۳ خواب
آدرس : طلاب میرزاکوچک خان
پیاده روی :
قیمت کل : 5.550 میلیارد تومان
آپارتمان مسکونی ۱۳۰ متری خوش نقشه (۱)
آپارتمان مسکونی ۱۳۰ متری خوش نقشه
آدرس : طلاب میرزاکوچک خان
پیاده روی :
قیمت کل : 3.900 میلیارد تومان
آپارتمان مسکونی ۱۳۰ متری خوش نقشه (۱)
آپارتمان مسکونی ۱۳۰ متری خوش نقشه
آدرس : طلاب میرزاکوچک خان
پیاده روی :
قیمت کل : 3.900 میلیارد تومان
آپارتمان مسکونی ۱۳۰ متری خوش نقشه (۱)
آپارتمان مسکونی ۱۳۰ متری خوش نقشه
آدرس : طلاب میرزاکوچک خان
پیاده روی :
قیمت کل : 3.900 میلیارد تومان
فایل ۳۱ کد ۱۰۰ آپارتمان ۷۸ متری ۲ خواب طبقه ۳(۱)
آپارتمان ۷۸ متری ۲ خواب طبقه ۳
آدرس : میرزاکوچک خان
پیاده روی :
قیمت کل : 2.200 میلیارد تومان
فایل ۳۱ کد ۱۰۰ آپارتمان ۷۸ متری ۲ خواب طبقه ۳(۱)
آپارتمان ۷۸ متری ۲ خواب طبقه ۳
آدرس : میرزاکوچک خان
پیاده روی :
قیمت کل : 2.200 میلیارد تومان
فایل ۳۱ کد ۱۰۰ آپارتمان ۷۸ متری ۲ خواب طبقه ۳(۱)
آپارتمان ۷۸ متری ۲ خواب طبقه ۳
آدرس : میرزاکوچک خان
پیاده روی :
قیمت کل : 2.200 میلیارد تومان
آپارتمان ۱۰۵ متری ۲ خواب طبقه ۶ (۱)
آپارتمان ۱۰۵ متری ۲ خواب طبقه ۶
آدرس : علیمردانی
پیاده روی :
قیمت کل : 2.625 میلیارد تومان
آپارتمان ۱۰۵ متری ۲ خواب طبقه ۶ (۱)
آپارتمان ۱۰۵ متری ۲ خواب طبقه ۶
آدرس : علیمردانی
پیاده روی :
قیمت کل : 2.625 میلیارد تومان
آپارتمان ۱۰۵ متری ۲ خواب طبقه ۶ (۱)
آپارتمان ۱۰۵ متری ۲ خواب طبقه ۶
آدرس : علیمردانی
پیاده روی :
قیمت کل : 2.625 میلیارد تومان
آپارتمان ۳۸۵ متری ۴ خواب طبقه ۱ (۱)
آپارتمان ۳۸۵ متری ۴ خواب طبقه ۱
آدرس : مفتح
پیاده روی :
قیمت کل : 13 میلیارد تومان
آپارتمان ۳۸۵ متری ۴ خواب طبقه ۱ (۱)
آپارتمان ۳۸۵ متری ۴ خواب طبقه ۱
آدرس : مفتح
پیاده روی :
قیمت کل : 13 میلیارد تومان
آپارتمان ۳۸۵ متری ۴ خواب طبقه ۱ (۱)
آپارتمان ۳۸۵ متری ۴ خواب طبقه ۱
آدرس : مفتح
پیاده روی :
قیمت کل : 13 میلیارد تومان
آپارتمانی مسکونی ۱۴۴متری ۳ خواب تک واحدی (۱)
آپارتمانی مسکونی ۱۴۴متری ۳ خواب تک واحدی
آدرس : میرزاکوچک خان
پیاده روی :
قیمت کل : 4.608 میلیارد تومان
آپارتمانی مسکونی ۱۴۴متری ۳ خواب تک واحدی (۱)
آپارتمانی مسکونی ۱۴۴متری ۳ خواب تک واحدی
آدرس : میرزاکوچک خان
پیاده روی :
قیمت کل : 4.608 میلیارد تومان
آپارتمانی مسکونی ۱۴۴متری ۳ خواب تک واحدی (۱)
آپارتمانی مسکونی ۱۴۴متری ۳ خواب تک واحدی
آدرس : میرزاکوچک خان
پیاده روی :
قیمت کل : 4.608 میلیارد تومان
آپارتمانی مسکونی ۱۵۲متری (۱)
آپارتمانی مسکونی ۱۵۲متری نوساز
آدرس : میرزا کوچک خان - بلوار دهقان
پیاده روی :
قیمت کل : 5.168 میلیارد تومان
آپارتمانی مسکونی ۱۵۲متری (۱)
آپارتمانی مسکونی ۱۵۲متری نوساز
آدرس : میرزا کوچک خان - بلوار دهقان
پیاده روی :
قیمت کل : 5.168 میلیارد تومان
آپارتمانی مسکونی ۱۵۲متری (۱)
آپارتمانی مسکونی ۱۵۲متری نوساز
آدرس : میرزا کوچک خان - بلوار دهقان
پیاده روی :
قیمت کل : 5.168 میلیارد تومان
آپارتمانی مسکونی ۹۵_۹۵_۱۵۰ متری
آپارتمانی مسکونی ۹۵_۹۵_۱۵۰ متری
آدرس : میرزاکوچک خان
پیاده روی :
قیمت کل : 95 متری : 3.040 میلیارد/ 150 متری : 4.800 میلیارد تومان
آپارتمانی مسکونی ۹۵_۹۵_۱۵۰ متری
آپارتمانی مسکونی ۹۵_۹۵_۱۵۰ متری
آدرس : میرزاکوچک خان
پیاده روی :
قیمت کل : 95 متری : 3.040 میلیارد/ 150 متری : 4.800 میلیارد تومان
آپارتمانی مسکونی ۹۵_۹۵_۱۵۰ متری
آپارتمانی مسکونی ۹۵_۹۵_۱۵۰ متری
آدرس : میرزاکوچک خان
پیاده روی :
قیمت کل : 95 متری : 3.040 میلیارد/ 150 متری : 4.800 میلیارد تومان
درحال بارگزاری بیشتر
دوره-جامع-و-تخصصی-سرمایه-گذاری-املاک

دوره جامع و تخصصی سرمایه گذاری املاک

سرمایه گذاری در مسکن شغل دوم درآمد اول

جهت مشاوره رایگان، با شماره 

تماس بگیرید یا شماره تماس خود را در فرم زیر وارد کنید.

Please enter a number from 09000000000 to 09999999999.