های ملک

های ملک

های ملک

خرید و فروش / سرمایه گذاری/ مشارکت

خریدو فروش

خریدو فروش

خرید و فروش را با ( های ملک ) تجربه کنید . 

خریدو فروش

خریدو فروش

خرید و فروش را با ( های ملک ) تجربه کنید . 

سرمایه گذاری در مسکن با هر میزان سرمایه

سرمایه گذاری در مسکن با هر میزان سرمایه

با سابقه و تجربه خود در کنار شما هستیم .

های ملک | سرمایه گذاری | خرید و فروش | خانه | آپارتمان

۱۵تومان
پروژه آزادی 2

پروژه آزادی ۲

مشهد, بخش مرکزی شهرستان مشهد, شهرستان مشهد, استان خراسان رضوی, ایران

پروژه های در حال انجام

۱۵تومان

پروژه های در حال انجام

۱۵تومان
پروژه آزادی 1

پروژه آزادی ۱

مشهد, بخش مرکزی شهرستان مشهد, شهرستان مشهد, استان خراسان رضوی, ایران

پروژه های در حال انجام

۱۵تومان

پروژه های در حال انجام

۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
پروژه خاقانی

پروژه خاقانی

مشهد, بخش مرکزی شهرستان مشهد, شهرستان مشهد, استان خراسان رضوی, ایران

پروژه های در حال انجام

۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

پروژه های در حال انجام

۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
پروژه خیام 10

پروژه خیام ۱۰

مشهد, بخش مرکزی شهرستان مشهد, شهرستان مشهد, استان خراسان رضوی, ایران

پروژه های در حال انجام

۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

پروژه های در حال انجام

۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
پروژه رضوی

پروژه خیابان رضوی

مشهد, بخش مرکزی شهرستان مشهد, شهرستان مشهد, استان خراسان رضوی, ایران

پروژه های در حال انجام

۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

پروژه های در حال انجام

۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
پروژه رحمانیه

پروژه رحمانیه

مشهد, بخش مرکزی شهرستان مشهد, شهرستان مشهد, استان خراسان رضوی, ایران

پروژه های انجام شده

۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

پروژه های انجام شده

زمین ۲۰۰ متری

مشهد بلوار میرزا کوچک خان

مترمربع: ۲۰۰

زمین

مترمربع: ۲۰۰

زمین

زمین ۳۶۰ متری واقع در اسماعیل پور

مشهد, بخش مرکزی شهرستان مشهد, شهرستان مشهد, استان خراسان رضوی, ایران

مترمربع: ۳۸۰

زمین

مترمربع: ۳۸۰

زمین

۶,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
زمین 710 متری دو نبش در H2 محدوده میرزا کوچک خان

زمین ۷۱۰ متری

مشهد, بخش مرکزی شهرستان مشهد, شهرستان مشهد, استان خراسان رضوی, ایران

مترمربع: ۷۱۰

زمین

۶,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

مترمربع: ۷۱۰

زمین

۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
زمین

مترمربع: ۲۰۰

بهترین فرصت های سرمایه گذاری, زمین

۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

مترمربع: ۲۰۰

بهترین فرصت های سرمایه گذاری, زمین

۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

زمین ۴۴۰ متری نواب صفوی

خیابان نواب صفوی, علافخانه, کرمانشاه, بخش مرکزی, شهرستان کرمانشاه, استان کرمانشاه, ۶۷۱۳۷۴۴۹۱۸, ایران

مترمربع: ۴۴۰

زمین

۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

مترمربع: ۴۴۰

زمین

۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

زمین ۱۲۶ متری

طلاب حاشیه خیابان ۲۰ متری علیمردانی

مترمربع: ۱۲۶

زمین

۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

مترمربع: ۱۲۶

زمین

۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰تومان
پیش فروش

خواب: ۲مترمربع: ۱۲۰

آپارتمان پیش فروش

علی خدیوی

۵ ماه پیش

۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰تومان

خواب: ۲مترمربع: ۱۲۰

آپارتمان پیش فروش

۵ ماه پیش

۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

خواب: ۳مترمربع: ۱۵۰

آپارتمان پیش فروش

hasan zakipoor

۵ ماه پیش

۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

خواب: ۳مترمربع: ۱۵۰

آپارتمان پیش فروش

۵ ماه پیش

۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

خواب: ۱مترمربع: ۶۲

آپارتمان پیش فروش

hasan zakipoor

۵ ماه پیش

۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

خواب: ۱مترمربع: ۶۲

آپارتمان پیش فروش

۵ ماه پیش

۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
پیش فروش

خواب: ۲مترمربع: ۱۲۰

آپارتمان پیش فروش

آقای سودمند

۵ ماه پیش

۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

خواب: ۲مترمربع: ۱۲۰

آپارتمان پیش فروش

۵ ماه پیش

۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
پیش فروش

خواب: ۲مترمربع: ۱۲۵

آپارتمان پیش فروش

۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

خواب: ۲مترمربع: ۱۲۵

آپارتمان پیش فروش