های ملک

آپارتمان های ( های ملک )

مجموعه های مسکونی های ملک در  مشهد،در مـنطقه میرزاکوچک خان و در مجـاورت بلوار بلوار میرزاکوچک خان در یکی از بهتریـن محـله ها بنـا شده اسـت.

کف سرامیک

درب ورودی ضد سرقت

سیستم گرمایشی سرمایشی

کابینت MDF

پیش فروش
پیش فروش

آپارتمان های ( های ملک )

مجموعه های مسکونی های ملک در  مشهد،در مـنطقه میرزاکوچک خان و در مجـاورت بلوار بلوار میرزاکوچک خان در یکی از بهتریـن محـله ها بنـا شده اسـت.

کف سرامیک

درب ورودی ضد سرقت

سیستم گرمایشی سرمایشی

کابینت MDF