های ملک

خرید و فروش

۱۵تومان
پروژه آزادی 2

پروژه آزادی ۲

مشهد, بخش مرکزی شهرستان مشهد, شهرستان مشهد, استان خراسان رضوی, ایران

پروژه های در حال انجام

۱۵تومان

پروژه های در حال انجام

۱۵تومان
پروژه آزادی 1

پروژه آزادی ۱

مشهد, بخش مرکزی شهرستان مشهد, شهرستان مشهد, استان خراسان رضوی, ایران

پروژه های در حال انجام

۱۵تومان

پروژه های در حال انجام

۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
پروژه خاقانی

پروژه خاقانی

مشهد, بخش مرکزی شهرستان مشهد, شهرستان مشهد, استان خراسان رضوی, ایران

پروژه های در حال انجام

۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

پروژه های در حال انجام

۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
پروژه خیام 10

پروژه خیام ۱۰

مشهد, بخش مرکزی شهرستان مشهد, شهرستان مشهد, استان خراسان رضوی, ایران

پروژه های در حال انجام

۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

پروژه های در حال انجام

۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
پروژه رضوی

پروژه خیابان رضوی

مشهد, بخش مرکزی شهرستان مشهد, شهرستان مشهد, استان خراسان رضوی, ایران

پروژه های در حال انجام

۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

پروژه های در حال انجام

۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
پروژه رحمانیه

پروژه رحمانیه

مشهد, بخش مرکزی شهرستان مشهد, شهرستان مشهد, استان خراسان رضوی, ایران

پروژه های انجام شده

۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

پروژه های انجام شده

۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
پروزه بیستون

پروژه بیستون

مشهد, بخش مرکزی شهرستان مشهد, شهرستان مشهد, استان خراسان رضوی, ایران

پروژه های انجام شده

۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

پروژه های انجام شده

۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
پروژه محمدیه-۲

پروژه مجیدیه-۲

مشهد, بخش مرکزی شهرستان مشهد, شهرستان مشهد, استان خراسان رضوی, ایران

پروژه های انجام شده

۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

پروژه های انجام شده

۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
پروژه یاس

پروژه یاس

مشهد, بخش مرکزی شهرستان مشهد, شهرستان مشهد, استان خراسان رضوی, ایران

پروژه های انجام شده

۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

پروژه های انجام شده

رهن و اجاره