فرصت های سرمایه گذاری

👇👇👇👇👇

نوع فرمت مکان (موقعیت)
پیش خرید الهیه – امیریه – خیام
نوع فرمت مکان (موقعیت)
پیش خرید الهیه – امیریه – خیام
هوایی خیام – هاشمیه
نوع فرمت مکان (موقعیت)
پیش خرید الهیه – امیریه – خیام
هوایی خیام – هاشمیه
زمین خیام – الهیه – هاشمیه
نوع فرمت مکان (موقعیت)
پیش خرید الهیه – امیریه – خیام
هوایی خیام – هاشمیه
زمین خیام – الهیه – هاشمیه
صندوق سرمایه گذاری خیام – الهیه – حرم – هاشمیه