{نام و نام خانوادگی:۱} عزیز شما از پرداخت انصراف دادید.